1481 Objavljeno 09 decembar 2019 Autor: Micro Mreza

Kon­cep­ti pa­me­tnih gra­do­va ima­ju za cilj da tran­sfor­mi­šu ur­ba­ne sre­di­ne u atra­kti­vni­je, održivi­je i sre­di­ne sa pu­no vi­še mogućnos­ti za sa­me građane.

U ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je već se udo­maćila pra­ksa da se na ova­kvim pro­je­kti­ma sa­rađuje sa start-upo­vi­ma, pre­vas­ho­dno zbog ino­va­ti­vnih rje­še­nja i ide­ja ko­je brzo pos­ta­ju re­spe­kta­bi­lan proi­zvod. Ova­kav trend nas­tav­lja se i u BiH i Re­pu­bli­ci Srpskoj.  Prvu fa­zu im­ple­men­ta­ci­je proje­kat je pro­šao u Gra­di­šci.

Ta­mo se, u okvi­ru Smart City pla­tfor­me, ko­ja je  in­te­gral­ni dio Pla­tfor­me X, osmiš­lje­ne od stra­ne start-upa DWELT,  tre­nu­tno ra­di na postavljanju kon­trol­nih bro­ji­la za po­troš­nju elek­trične ener­gi­je na ne­ko­li­ko ja­vnih obje­ka­ta. Idućeg mje­se­ca biće pos­tav­lje­ni prvi sen­zo­ri ko­ji mje­re za­gađenost vaz­du­ha i bu­ku u zo­ni gra­ničnog pre­la­za.

Gra­di­ška je je­dan do­bar pri­mjer sređenog ma­log gra­da ko­ji Smart City kon­cept pra­vi po svo­joj mje­ri, is­tiče za "Ne­za­vi­sne no­vi­ne" Ste­fan Krneta, osni­vač i CEO start-upa DWELT.

"Sa­da ka­da se na­ša Smart City pla­tfor­ma ko­ris­ti i na­kon što smo u Pa­ri­zu na Uti­lity Weeku vi­dje­li naj­bo­lja evrop­ska rje­še­nja, za ko­ji­ma, s pono­som is­tičem, ne za­os­ta­je­mo, ima­mo no­ve ide­je u ko­jem smje­ru ćemo ra­zvi­ja­ti taj proi­zvod", kaže Krne­ta.

Stručnja­ci se slažu da ne pos­to­je is­ti pa­me­tni gra­do­vi, jer se sva­ki grad ra­zvi­ja na ra­zličit način, ta­ko Pa­ri­zu tre­ba vi­še in­for­ma­ci­ja o to­me kako da po­veća bez­bje­dnost, sma­nji za­gađenje vaz­du­ha, Stok­hol­mu tre­ba in­for­ma­ci­ja gdje da pos­ta­vi no­ve pu­njače za elek­trične auto­mo­bi­le. I na sa­mom trži­štu BiH ima vi­še vi­zi­ja sof­tver­skih rje­še­nja za pa­me­tne gra­do­ve.

Start-up DWELT us­pje­šno je im­ple­men­ti­rao svo­ju vi­zi­ju pa­me­tnih gra­do­va, obje­di­nju­jući sve ko­mu­nal­ne i admi­nis­tra­ti­vne uslu­ge na ni­vou je­dnog gra­da u pos­to­jeću Pla­tfor­mu X, pa­me­tno sof­tver­sko rje­še­nje za ener­get­ski se­ktor. Ova pla­tfor­ma se ra­zli­ku­je od ono­ga što se tre­nu­tno nu­di na trži­štu jer u prvi plan stav­lja ko­ri­sni­ke i pri­ro­dni ra­zvoj gra­da te na osno­vu po­da­ta­ka pri­ku­plje­nih od lo­kal­nih pružaoca ko­mu­nal­nih uslu­ga pre­dviđa i uka­zu­je na po­tre­be za in­fras­tru­ktur­nim ula­ga­nji­ma u di­je­lo­vi­ma gra­da.

U DWELT-u sma­tra­ju da je to zdrav te­melj sva­kog pa­me­tnog gra­da, jer na osno­vu tih po­da­ta­ka pre­dlažu i mje­re­nje bu­ke, za­gađenost vaz­du­ha, elek­trične pu­njače za vo­zi­la, ali i ra­zvoj na­se­lja, pu­te­va i vo­do­vo­dnih mreža.

Stra­te­gi­jom ra­zvo­ja gra­da Ba­nja­lu­ka - kon­cept pa­me­tnog gra­da de­fi­ni­san je kao je­dan od četi­ri stra­te­ška ci­lja, a na pi­ta­nje šta kon­kre­tno može da po­nu­di ova pla­tfor­ma naj­većem gra­du Srpske, na ko­ji način i u ko­jim oblas­ti­ma nu­di po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta živo­ta, Krne­ta kaže da je Smart City pla­tfor­ma za­miš­lje­na kao proi­zvod ko­ji će građani­ma da po­bolj­ša kva­li­tet živo­ta, sma­nji za­gađenje, po­veća efi­ka­snost lo­kal­nih komu­nal­nih pre­du­zeća, pre­dloži in­fras­tru­ktur­na po­bolj­ša­nja i u is­to vri­je­me gra­du omo­gući si­gu­ran i sta­bi­lan izvor pri­ho­da.

"Smart City pla­tfor­ma ima za cilj da obje­di­ni sve ko­mu­nal­ne uslu­ge na ni­vou je­dnog gra­da, ka­ko bi omo­gućila ana­li­zu i pre­dviđanje ra­zvo­ja grada. Ta­ko, na pri­mjer, čel­ni­ci Ba­nja­lu­ke i nje­nih ko­mu­nal­nih pre­du­zeća od na­še pla­tfor­me mo­gu očeki­va­ti in­for­ma­ci­je gdje ima ko­li­ko stam­be­nih obje­ka­ta, gdje bi tre­ba­lo po­bolj­ša­ti ko­mu­nal­nu opre­mlje­nost da bi se po­većali pri­ho­di, ko­ja ja­vna us­ta­no­va je naj­ma­nje ener­get­ski efikasna i da li je po­tre­bno ula­ga­nje u nju, ko­li­ko je za­gađenje vaz­du­ha u cen­tru gra­da, a ko­li­ko na tran­zi­tnim pu­te­vi­ma, ko­ja na­se­lja ne­ma­ju vodovo­dnu mrežu, a ras­tu bro­jem sta­no­vni­ka, gdje je gri­ja­nje sla­bi­je po žal­ba­ma građana, ko­li­ka će bi­ti uku­pna po­troš­nja elek­trične ener­gi­je je­dnog gra­da, da li ne­gdje tre­ba ula­ga­ti u dis­tri­bu­ti­vnu mrežu jer je na­se­lje po­ra­slo i ta­ko da­lje", is­tiče Krne­ta.

Na pi­ta­nje da li je u fo­ku­su pa­me­tnog gra­da čo­vjek ili te­hno­lo­gi­ja, Krne­ta od­go­va­ra da u nji­ho­voj vi­zi­ji, za ra­zli­ku od dru­gih, u fo­ku­su je čo­vjek, jer nje­go­vo po­na­ša­nje da­je naj­bo­lje in­pu­te.

"Na osno­vu tih po­da­ta­ka kre­ira­ju se te­hno­lo­ška rje­še­nja ko­ja su na uslu­zi građani­ma i lju­di­ma ko­ji uprav­lja­ju gra­dom. Dru­gim ri­ječima, građanima nu­di­mo rje­še­nja, a vlas­ti­ma/me­nadžeri­ma ušte­de", is­tiče on.

Do­da­je da je sve ovo je­di­no mo­guće uz po­moć čis­tih po­da­ta­ka, nji­ho­ve obra­de i ana­li­ze, ko­ja je u DWELT-u ba­zi­ra­na na naj­no­vi­jim naučnim istraživa­nji­ma ve­za­nim za da­ta sci­en­ce. U ovom se­gmen­tu, tvrde u ovom start-upu, već su pre­po­zna­ti kao ek­sper­ti.

Za­sad su ti po­da­ci dos­tu­pni sa­mo pružaoci­ma uslu­ga, ali ka­ko is­tiče Krne­ta, osni­vač i CEO DWELT-a, želja im je da ti po­da­ci bu­du dos­tu­pni i građani­ma i to ta­ko što će pla­tfor­ma građani­ma omo­gućiti por­tal gdje će moći da vi­de ana­li­zu i pre­dviđanje svo­je po­troš­nje i sa­mi utiču na svoju ener­get­sku efi­ka­snost i tro­ško­ve.

Bi­tna stav­ka za im­ple­men­ta­ci­ju pla­tfor­me jes­te te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ona uslu­ga. Poče­tni skep­ti­ci­zam ko­ji su ima­li u DWELT-u ras­prši­li su te­le­kom ope­ra­te­ri ko­ji su u pla­tfor­mi i nje­nim rje­še­nji­ma vi­dje­li atra­kti­van proi­zvod, te su sto­ga i po­nu­di­li na tes­ti­ra­nje svo­ju in­fras­tru­ktu­ru. Implementacijom pro­je­ka­ta pa­me­tni gra­do­vi, be­ne­fi­ti, osim fi­nan­sij­skog, pra­ktično su ne­mjer­lji­vi, jer di­rek­tno utiču na uku­pni kva­li­tet živo­ta građana.

/Nezavisne/

Auto Janković