1249 Objavljeno 10 oktobar 2019 Autor: Micro mreža

JAVNI POZIV za  prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u svojini grada Gradiška.

Pozivaju se sva fizička lica, preduzetnici i pravna lica zainteresovana za obavljanje poslovne djelatnosti da dostave pismene ponude za uzimanje u zakup poslovnog prostora u svojini grada Gradiška.

I  Podaci o predmetu i trajanju zakupa

a) Poslovni prostor koji se nalazi u sklopu zgrade „Kulturnog Centra“ u prizemlju na k. č. 495 K. O. Gradiška-grad u neposrednoj blizini „Spomen parka Slobode“ površine 155,06 m², pogodan za sve vrste poslovnih djelatnosti, a naročito za ugostiteljstvo.

b) Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Lepe Radić 15 K. O. Gradiška-grad u neposrednoj blizini dječijeg vrtića površine 130,00 m², pogodan za sve vrste poslovnih djelatnosti u poslovnom prostoru potrebno izvršiti sanacione radove.

v) Poslovni prostor koji se nalazi u sklopu zgrade „Most fontana“ ulica Vidovdanska 36 na k. č. 541/1 i 543/1 Gradiška-grad etažna cjelina na drugom, trećem i četvrtom spratu ukupne površine 456,38 m², pogodan za sve vrste poslovnih djelatnosti.

g) Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Dragoje Lukića 11 na k. č. 932 K. O. Gradiška-grad u neposrednoj blizini dječijeg vrtića površine 65,58 m², pogodan za sve vrste poslovnih djelatnosti u istom je potrebno izvršiti sanacione radove.

-Poslovni prostori koji su predmet postupka izdaju se u zakup na period od tri godine.

II  Poslovni prostori iz tačke I izdaju se u zakup po početnoj cijeni od 10,00 KM/m² + PDV

– Svi zainteresovani ponuđači dužni su uplatiti kauciju u iznosu od jedne mjesečne zakupnine po početnoj cijeni zakupa.

– Uplata kaucije vrši se na Žiro račun budžeta Grada broj: 567-323-82000714-59 svrha doznake kaucija za zakup poslovnog prostora.

– Ponuđaču čija ponuda bude ocijenjena kao najpovoljnija uplaćeni iznos kaucije uračunava se u zakupninu, a drugim ponuđačima kaucija se vraća u roku od tri dana od objavljivanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

– Da bi se postupak izdavanja u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda smatrao uspješnim potrebno je da postoje najmanje dvije potpune ponude za svaki od poslovnih prostora u suprotnom se postupak ponavlja u roku od 15 dana.

III  Forma, elementi ponude i potrebna dokumentacija

a) Ponuda sadrži:

-Podatke o ponuđaču ako je fizičko lice-preduzetnik (Ime i Prezime), adresu, oznaku poslovnog prostora za koji se podnosi prijava, te ponuđenu cijenu zakupnine.

-Podatke o ponuđaču ako je pravno lice (Naziv, adresu Sjedišta) oznaku poslovnog prostora na koji se podnosi prijava, te ponuđenu cijenu zakupnine.

b) Potrebna  dokumentacija

Uz prijavu se dostavlja:

  • Potvrda o uplati kaucije,
  • Uvjerenje o izmirenim obavezama prema gradu Gradiška i
  • Odobrenje za rad za preduzetnike/Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica.

IV Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveći ponuđeni iznos zakupnine uz ispunjavanje ostalih uslova javnog poziva.

V  Ostali uslovi i informacije za ponuđače

Sa učesnikom koji ponudi najpovoljniju cijenu zakupnine zaključiće se ugovor o zakupu u roku od 15 dana od konačnosti Odluke Komisije za razmatranje ponuda koju imenuje Gradonačelnik.

Učesnik sa kojim se zaključi ugovor o zakupu dužan je da u roku od 15 dana od zaključenja ugovora obezbjedi bankarsku garanciju kod poslovne banke naplativu na prvi poziv u iznosu od jedne godišnje zakupnine za poslovni prostor za koji je zaključio ugovor po početnoj cijeni zakupa.

VI Dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda iznosi 15 (petnaest) dana od objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom „PONUDA NA JAVNI POZIV ZA  UZIMANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SVOJINI GRADA GRADIŠKA“- ne otvarati“, na  adresu: Grad Gradiška Vidovdanska 1 A, 78 400 Gradiška.

VII Dodatne informacije

Otvaranje ponuda prispijelih po javnom pozivu održaće se u sali za sastanke (broj 47) Gradske uprave grada Gradiška o terminu otvaranja prispjelih ponuda ponuđači će biti blagovremeno obavješteni.

Poslovni prostori koji se izdaju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

Za sve dodatne informacije, obratite se kontakt osobi: Vukelić Nemanja u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove gradske uprave.

Poziv je objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave grada Gradiška i veb stranici: www.gradgradiska.com, i dnevnom listu „Glas Srpske“.

GRADONAČELNIK

Zoran Adžić 

Ono što je svima u fokusu jeste objekat u Kulturnom centru, prostor u kome je smješten restoran "Akademik", a za taj prostor je, kako nezvanično saznaje Portal ''Micro mreža'' u igri nekoliko gradiških privrednika pored vlasnika Akademika, među kojima su kompanija "Sladojević" d.o.o. i preduzeće "Taxi-bar"  d.o.o.