Krčma kod Ace
611 Objavljeno 22 oktobar 2021 Autor: Micro Mreza

Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u svojini grada Gradiška.

Na osnovu člana 12. Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama, društvenim domovima, garažama i drugim nepokretnostima u svojini grada Gradiška (''Službeni glasnik opštine Gradiška'', br. 10/17, 14/18, 2/19, i 4/19) i (''Službeni glasnik grada Gradiška'', broj 11/19) i člana 68. Statuta grada Gradiška (''Službeni glasnik opštine Gradiška'', broj 4/17) i (''Službeni glasnik grada Gradiška'', broj 5/19) Gradonačelnik grada Gradiška objavljuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u svojini grada Gradiška

Pozivaju se sva fizička lica, preduzetnici i pravna lica zainteresovana za obavljanje poslovne djelatnosti da dostave pismene ponude za uzimanje u zakup poslovnog prostora u svojini grada Gradiška.

I - Podaci o predmetu i trajanju zakupa

a) Poslovni prostor koji se nalazi u sklopu zgrade ''Kulturnog Centra'', u podrumu, na k. č. 495 K. O. Gradiška-grad u neposrednoj blizini ''Spomen parka Slobode'' površine 57,50 m², pogodan za sve vrste poslovnih djelatnosti.

– Poslovni prostor koji je predmet postupka izdaje se u zakup na period od deset godina.

II - Poslovni prostor iz tačke I izdaje se u zakup po početnoj cijeni od 10,00 KM/m² + PDV

– Svi zainteresovani ponuđači dužni su uplatiti kauciju u iznosu od jedne mjesečne zakupnine po početnoj cijeni zakupa.

– Uplata kaucije vrši se na Žiro račun budžeta Grada broj: 567-323-82000714-59 svrha doznake kaucija za zakup poslovnog prostora.

– Ponuđaču čija ponuda bude ocijenjena kao najpovoljnija uplaćeni iznos kaucije uračunava se u zakupninu, a drugim ponuđačima kaucija se vraća u roku od tri dana od objavljivanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

– Da bi se postupak izdavanja u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda smatrao uspješnim potrebno je da postoje najmanje dvije potpune ponude za poslovni prostor u suprotnom se postupak ponavlja u roku od 15 dana.

III - Forma, elementi ponude i potrebna dokumentacija

a) Ponuda sadrži:

– Podatke o ponuđaču ako je fizičko lice-preduzetnik (Ime i Prezime), adresu, oznaku poslovnog prostora za koji se podnosi prijava, te ponuđenu cijenu zakupnine.

– Podatke o ponuđaču ako je pravno lice (Naziv, adresu Sjedišta) oznaku poslovnog prostora na koji se podnosi prijava, te ponuđenu cijenu zakupnine.

b) Potrebna dokumentacija

Uz prijavu se dostavlja:

Potvrda o uplati kaucije,

Uvjerenje o izmirenim obavezama prema gradu Gradiška i

Odobrenje za rad za preduzetnike/Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica.

IV - Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveći ponuđeni iznos zakupnine uz ispunjavanje ostalih uslova javnog poziva.

V - Ostali uslovi i informacije za ponuđače

Sa učesnikom koji ponudi najpovoljniju cijenu zakupnine zaključiće se ugovor o zakupu u roku od 15 dana od konačnosti Odluke Komisije za razmatranje ponuda koju imenuje Gradonačelnik.

Učesnik sa kojim se zaključi ugovor o zakupu dužan je da u roku od 15 dana od zaključenja ugovora obezbjedi bankarsku garanciju kod poslovne banke naplativu na prvi poziv u iznosu od jedne godišnje zakupnine za poslovni prostor za koji je zaključio ugovor po početnoj cijeni zakupa.

VI - Dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda iznosi 15 (petnaest) dana od objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu ''Glas Srpske''. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom ''PONUDA NA JAVNI POZIV ZA UZIMANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SVOJINI GRADA GRADIŠKA''- ne otvarati'', na adresu: Grad Gradiška Vidovdanska 1 A, 78 400 Gradiška.

VII - Dodatne informacije

Otvaranje ponuda prispijelih po javnom pozivu održaće se u sali za sastanke (broj 47) Gradske uprave grada Gradiška o terminu otvaranja prispjelih ponuda ponuđači će biti blagovremeno obavješteni.

Poslovni prostor koji se izdaje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10.00 do 12.00 časova.

Za sve dodatne informacije, obratite se kontakt osobama: Kalinić Slavko i Katalina Tanja – Odjeljenje za komunalne i stambene poslove gradske uprave na broj tel: 051/810 - 327.

Poziv je objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave grada Gradiška i veb stranici: www.gradgradiska.com i dnevnom listu ''Glas Srpske''.


Pratite ''Micro mrežu'':
 Facebook, Logo, Social Network, Network   

Auto Janković